Pro Bono

Kan­ce­la­ria prze­zna­cza również część swe­go cza­su pra­cy i po­ten­cja­łu na pro­wa­dze­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze pro pu­bli­co bono, gdzie podejmujemy się pro­wa­dze­nia spraw lub udzie­la­my po­rad i kon­sul­ta­cji bez wy­na­gro­dze­nia. Tego typu dzia­łal­ność do­ty­czy w szcze­gól­no­ści in­sty­tu­cji pozarządowych, wyż­szych uczel­ni czy też innych jed­no­stek działających non pro­fit.

Angażujemy się również w propagowanie etycznych zasad wykonywania zawodu prawnika, w szczególności zawodu radcy prawnego. Ściśle współpracujemy z pracownikami uniwersyteckimi oraz środowiskiem akademickim.

W zakresie pomocy prawnej pro publico bono nasza Kancelaria świadczyła między innymi do­radz­two na rzecz fun­da­cji i sto­wa­rzy­szeń za­an­ga­żo­wa­nych w dzia­łal­ność spo­łecz­ną, edu­ka­cyj­ną lub zdro­wot­ną.

"Kancelaria Pawełczyk & Szura Sp.p. z powodzeniem reprezentowała naszą spółkę w sprawie o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji przed Sądem Okręgowym w Katowicach. Sprawa miała precedensowy charakter dla kwestii świadczenia usług farmaceutycznych i sprzedaży leków OTC (bez recepty) przez internet."

SELEXIM Sp. z o.o.Aktualności

2014-12-08 18:59:38
Geoinformacja. Prawo i Praktyka.

2014-12-08 18:57:46
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Komentarz.

2014-08-11 11:28:39
Dopuszczalność prawna wypowiedzenia umowy sprzedaży energii cieplnej przez przedsiębiorstwo energetyczne

Newsletter

Zapraszamy do subskrypcji newslettera naszej kancelarii.

dodaj usuń
Pawełczyk & Szura Kancelaria Radców Prawnych Spółka Partnerska
40-096 Katowice, ul.3-go Maja 24/4
tel./fax: +48 32 253 84 40, tel.: +48 32 608 70 49, +48 32 206 85 81
Strona główna  |   O nas  |   Zespół  |   Profil usług  |   Publikacje  |   Pro Bono  |   Kariera  |   E-porada  |   Kontakt strony internetowe Sparro